Regulamin

Definicje

 1. Właściciel - firma Atom z siedzibą w Preczowie, ul. Szkolna 5b, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 627-108-44-43.
 2. System - system informatyczny posiadający funkcje umożliwiające organizowanie i obsługę programów lojalnościowych.
 3. Program - program lojalnościowy określający zasady nagradzania klientów za zakupy.
 4. Organizator - firma usługowa, handlowa lub produkcyjna udostępniająca programy w ramach systemu.
 5. Klient - osoba fizyczna lub firma korzystająca z oferty organizatora i uczestnicząca w jego programach.
 6. Manager - osoba działająca w imieniu organizatora odpowiedzialna za zarządzanie jego programami.
 7. Sprzedawca - pracownik organizatora, który działając z upoważnienia managera udostępnia programy lojalnościowe klientom.
 8. Klub Klienta Manager - aplikacja na urządzenia mobilne służąca do zarządzania programami przez managera oraz udostępniania programów przez sprzedawców.
 9. Klub Klienta - aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczona dla klientów, umożliwiająca uczestnictwo w programach.
 10. Serwer - środowisko informatyczne zawierające witrynę internetową dostępną pod adresem klubklienta.pl prezentującą informacje o systemie oraz mechanizmy udostępniania funkcji systemu aplikacjom Klub Klienta i Klub Klienta Manager.
 11. Użytkownik - osoba użytkująca aplikację Klub Klienta lub Klub Klienta Manager.
 12. Konto użytkownika - konto utworzone na serwerze pozwalające na identyfikację konkretnego użytkownika na podstawie identyfikatora instalacji aplikacji.

Zasady korzystania z aplikacji Klub Klienta Manager

 1. Aplikacja Klub Klienta Manager jest przeznaczona dla managerów lub sprzedawców firm - organizatorów programów lojalnościowych.
 2. Aplikacja umożliwia tworzenie i zarządzanie (manager) i udostępnianie klientom (manager i sprzedawca) programów lojalnościowych.
 3. Korzystanie z aplikacji Klub Klienta Manager wymaga pobrania jej ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone) i zainstalowania na urządzeniu mobilnym oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie z funkcji udostępniania programów przez sprzedawców wymaga aktywowania kont sprzedawców przez managera.
 5. Do działania aplikacji urządzenia, na których je zainstalowano, muszą spełniać poniższe wymagania:
  1. system operacyjny Android w wersji 4.4 lub wyższej albo iOS w wersji 9 lub wyższej;
  2. mają dostęp do sieci Internet;
  3. posiadają kamerę (opcja nie jest konieczna, ale zalecana dla wygody użytkowania aplikacji).
 6. W zależności od wykorzystania funkcji systemu, korzystanie z aplikacji Klub Klienta Manager może się wiązać z koniecznością uiszczania przez managera na rzecz właściciela opłat określonych w cenniku dostępnym na stronie klubklienta.pl.
 7. Użytkownik aplikacji Klub Klienta Manger jest zobowiązany do korzystania z funkcji systemu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. W zakresie zarządzania programami lojalnościowymi zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, obscenicznych i niezgodnych z obowiązującym prawem.
 9. Niedozwolone jest działanie na szkodę innych użytkowników systemu oraz właściciela.
 10. Zabronione jest działanie mające na celu wprowadzenie w błąd użytkowników systemu.
 11. Wszelkie informacje publikowane w ramach udostępnianych programów lojalnościowych muszą być prawdziwe i rzetelne.
 12. Użytkownik publikujący programy lojalnościowe w imieniu organizatora musi być do tego uprawniony, a wszelkie publikowane w tym zakresie treści muszą być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, w szczególności od naruszania praw autorskich do tekstów i grafiki.

Zasady korzystania z aplikacji Klub Klienta

 1. Użytkownikami aplikacji Klub Klienta mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Aplikacja Klub Klienta umożliwia uczestnictwo w programach lojalnościowych organizatorów na zasadach przez nich określonych, w szczególności:
  1. przystąpienie do programów;
  2. zbieranie punktów w programach za zakupy dokonane w firmie organizatora;
  3. wymiana zebranych punktów na nagrody zdefiniowane przez organizatora;
  4. inne funkcje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych.
 3. Korzystanie z aplikacji Klub Klienta jest bezpłatne.
 4. W celu używania aplikacji należy ją pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone) i zainstalować na urządzeniu mobilnym.
 5. Do działania aplikacji urządzenia, na których je zainstalowano, muszą spełniać poniższe wymagania:
  1. system operacyjny Android w wersji 4.4 lub wyższej albo iOS w wersji 9 lub wyższej;
  2. mają dostęp do sieci Internet;
  3. posiadają kamerę (opcja nie jest konieczna, ale zalecana dla wygody użytkowania aplikacji).

Prawa i obowiązki właściciela systemu

 1. Właściciel systemu dołoży wszelkich starań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie systemu. W uzasadnionych przypadkach ma prawo do przerw w udostępnianiu systemu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 2. Właściciel systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od właściciela systemu, w szczególności mając na uwadze przyczyny o charakterze siły wyższej.
 3. Niniejszy regulamin nie uprawnia użytkownika do swobodnego stosowania nazw, znaków handlowych, towarowych, nazw domen internetowych, adresów URL oraz jakichkolwiek innych znaków identyfikujących system za wyjątkiem materiałów dostarczonych lub zaaprobowanych przez właściciela systemu, o ile nie ustalono inaczej w odrębnych umowach.
 4. Właściciel systemu zastrzega sobie prawo do użycia znaków organizatora w formie logo, nazwy firmy lub adresu URL w celu wskazania tego organizatora jako podmiotu, który korzysta z systemu Klub Klienta, jak również umieszczenia na stronach internetowych i materiałach reklamowych systemu informacji o organizatorze jako podmiotu korzystającego z usług systemu.
 5. W przypadku łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania systemu, właściciel ma prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika systemu.
 6. Właściciel systemu ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach, zawierającego treści tych zmian. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej klubklienta.pl. O każdorazowej zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany za pomocą dostępnych form komunikacji.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.